1. પ્રવેશ માટેનો અભ્યાસક્રમ (Admission Course) :


2. ઉમેદવારનું નામ (Candidate Name) - In English :

નામ (First Name)

પિતાનું નામ (Father's Name)

માતાનું નામ (Mother's Name)

અટક (Surname)

જન્મ તારીખ (Birth Date)

ઊંમર પુરા વર્ષમાં (Age in years)

જાતી (Gender)

જ્ઞાતિ (Caste)

લઘુમતી (Minority)

શારીરિક ખોડખાંપણ (Physically Challenged)

આર્થિક વર્ગ ( Economical Class)


3. પત્રવ્યવહારનું સરનામું (Communication Address) :

સરનામું (Address)

ગામ (Village)

તાલુકો (Taluka)

જિલ્લો (District)

પિનકોડ (Pincode)

ઘરનો ફોન નં. (Residence Phone No.)

મોબાઇલ નં. (Mobile No.)

આધાર નં. (Aadhar No.)

ઈ-મેઈલ (E-Mail)


4. શૈક્ષિણક લાયકાત (Education Qualification) :

ક્રમ
No.
લાયકાત
Qualification
પ્રવાહ કોડ
(Stream)(1)
વિષય કોડ
(Subject Code)
બોર્ડ / યુનિ કોડ
(Board / Uni)
ઉત્તીર્ણ થયાનું વર્ષ
(Passing Year)
ગ્રેડ / ટકા (ગ્રેડ હોય તો ટકામાં બદલીને લખવા)
(Grade / Percentage)
ઉત્તીર્ણ થયા નો પ્રયાસ (૧/૨/૩)
(Trial)
મુખ્ય (Main) ગૌણ (Secondary) ગ્રેડ (Grade)
(O,A+,A,B+,B,C,P,F)
ટકા/ક્રેડીટ
(Percentage/ Credit)
(xx.xx)
1 ધોરણ - ૧0
2 ધોરણ - ૧૨
3 સ્નાતક*
(Graduate)
4 અન્ય
*નોંધ: ટી. વાય.નું પરિણામ ન આવ્યુ હોય તો એસ. વાયનું પરિણામ લખવું

સ્નાતક (Graduate) કે વ્યવસાયિક પરીક્ષા ઉતીર્ણ થયા છો?

ઉત્તર બુનિયાદી અભ્યાસ


5. ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓ (Co-curriculum Activities) :

ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓ (Co-curriculum Activities)


સ્થળ (Place)

તારીખ ( Date)


7309

ઉપર દર્શાવેલ સંખ્યા લખો (Enter above number):